HFC

Anvendelse af HFC’er som kølemiddel skal begrænses, da de har betydelig effekt på den globale opvarmning.

Kølemidler af typen HFC har ingen effekt på ozonlaget, men har til gengæld betydende drivhuseffekt. Flere af HFC-gasserne er meget kraftige drivhusgasser og er alle opført på listen over uønskede stoffer. Man bør altså tilstræbe at undgå at bruge HFC’er som kølemiddel.

HFC-kølemidler udgør langt den vigtigste del af F-gas-forbruget i Danmark. F-gasser er de kraftige drivhusgasser, som er reguleret i Kyoto-protokollen. National regulering i Danmark og EU-regulering (F-gas-forordningen) har gjort, at det danske forbrug af F-gasser er faldet betydeligt.

I Danmark er det tilladt at anvende HFC’er med et GWP på niveau med eller under GWP for naturlige kølemidler (ifølge “Bekendtgørelse om regulering af visse industrielle drivhusgasser” af 28/11/2018)

De relativt lave anlægsudgifter for HFC-anlæg har medført, at en del køleanlæg er blevet konstrueret som at antal indbyrdes uafhængige HFC-anlæg, der hver har lige under 10 kg kølemiddel. Hvis kølekredsene er fuldstændigt adskilte, er det ikke ulovligt, men det er ikke  i overensstemmelse med formålet med reglerne. Det er ikke miljøvenligt, og sandsynligvis heller ikke økonomisk fordelagtigt på lang sigt.

HFC står for HydroFluorCarboner og angiver molekylernes indhold af grundstoffer.

Infografik_kølemidler_HFC

Back to Top