Andre kilder

Der er mange forskellige forhold at tage hensyn til, når man skal vælge kølemiddel. Du kan få mere information hos en række forskellige parter.

Nedenfor finder du et overblik over links til flere relevante parter, der enten regulerer eller arbejder med kølemidler:

Arbejdsmiljø og sikkerhed

Arbejdstilsynet
Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet, og arbejdsmiljøloven sætter den overordnede ramme for Arbejdstilsynets virke. Tilsyn og regler for arbejde med trykbærende anlæg, herunder kølemidler, hører under Arbejdstilsynet.

Sikkerhedsstyrelsen
Sikkerhedsstyrelsen har ansvaret for teknisk sikkerhed i Danmark. På kølemiddelområdet har de ansvar for autorisationer og krav til kvalitetsledelsessystemer i forhold til virksomheders ret til at udføre autorisationskrævende arbejdsopgaver.

Branche- og faglige foreninger inden for køling

Dansk Køl & Varme
Autoriserede Køle- og Varmepumpefirmaers Brancheforeningen (AKB) er brancheforening for autoriserede og sagkyndige køle- og varmepumpeinstallatørfirmaer i Danmark. Foreningen indgår i det konsortium, som har taget initiativ til dannelse af Videncenter for Klimavenlig Køling.

Dansk Køledage
Danske Køledage var tidligere, men er nu blevet en del af Maskinmestrenes årlige erhvervskonference, som går under navnet A’jour. Målsætningen er at formidle viden og information til alle grene af kølebranchen, herunder rådgivende firmaer, grossister, installatører, brugere, undervisningsinstitutioner samt til andre personer og virksomheder, der arbejder med eller anvender den med køleteknologien forbundne teori, komponenter og produkter.

Dansk Køleforening
Dansk Køleforening er en fagteknisk forening, hvis formål er at fremme kendskabet til køling på dens forskellige anvendelsesområder. Foreningen indgår i det konsortium, som har taget initiativ til dannelse af Videncenter for Klimavenlig Køling.

IDA Køle- og Varmepumpe Teknologi
IDA Køle- og Varmepumpe Teknologi er et fagteknisk selskab, som arbejder for at fremme den køletekniske viden på alle niveauer og er for alle, der arbejder med eller interesserer sig for dette fagområde. Selskabet indgår i det konsortium, som har taget initiativ til dannelse af Videncenter for Klimavenlig Køling.

Varmepumpeindustrien i Danmark
Foreningen af Varmepumpefabrikanter i Danmark omfatter producenter og leverandører af varmepumpeanlæg på det danske marked. Foreningens formål er at samle fabrikanter af varmepumpeanlæg med henblik på at koordinere de enkelte fabrikanters branchemæssige og merkantile interesse for herigennem at opnå større indflydelse overfor andre organisationer og myndigheder. Foreningen indgår i det konsortium, som har taget initiativ til dannelse af Videncenter for Klimavenlig Køling.

Kvalitets- og miljøordninger inden for køling

Kølebranchens Kvalitetssikringsordning
Kølebranchens Kvalitetssikringsordning (KKO) er for udførende kølefirmaer og andre aktører på køleområdet. Ordningens mål er at sikre, at der i Danmark kun installeres anlæg, der opfylder fastsatte kvalitetskrav til både beregning, dimensionering, installation og vedligeholdelse af køleanlæg, og der opnås mindst mulig miljøbelastning i hele anlæggets levetid.

Kølebranchens Miljøordning
Kølebranchens Miljøordning arbejder for at sikre korrekt håndtering af kølemidler fra vugge til grav. KMO er udpeget af Miljøstyrelsen til at varetage autorisation af virksomheder og personale, der skal arbejde i autorisationskategorier II-IV. Desuden laver KMO registreringer for alle autorisationskategorier for at gøre det muligt at kontrollere en autoriseret persons eller virksomheds status og få dokumenteret, at autorisationsprocessen er foregået korrekt.

VarmePumpeOrdningen
VarmePumpeOrdningens formål er at bidrage til at minimere energiforbrug og emission ved anvendelse af varmepumper, som giver en lav miljøbelastning. Derigennem arbejder foreningen for at øge udbredelsen af varmepumpeanlæg.

Køleteknikeruddannelsen

Den jydske Haandværkerskole

Maskinmesterskolen København

Både den Jydske Haandværkerskole og Maskinmesterskolen København udbyder relevante kølekurser. Begges kursusudbud vurderes af Miljøstyrelsen til at opfylde forordningens krav til autorisationskategori II-uddannelse.

Energi-, bygge- og miljømyndigheder

 Miljøstyrelsen, kemikalier
Miljøstyrelsen administrerer en række love, bekendtgørelser og EU-retsakter, som bl.a. handler om miljøbeskyttelse, kemiske stoffer og produkter, affaldshåndtering og forurenet jord. Herunder også på området for kølemidler. Ca. halvdelen af alle nye regler har baggrund i EU-direktiver.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har bl.a. ansvar for byggelovgivningen – herunder bygningsreglementet.

Energistyrelsen
Energistyrelsen har ansvaret for hele kæden af opgaver knyttet til energiproduktion og forsyning, transport og forbrug af energi, herunder energieffektivisering og -besparelser samt nationale CO2-mål og indsats til begrænsning af udledningen af drivhusgasser.

Vidensinstitutioner inden for køling

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Mekanik
DTU Mekanik varetager DTU’s undervisning, forskning og innovation inden for mekanik og materialer, produktudvikling, proces- og produktionsteknologi – herunder forskning i kølemidler.

Dansk Standard
Dansk Standard (DS) er Danmarks standardiseringsorganisation og varetager såvel national som international standardisering, herunder på køleområdet.

IPU
IPU er en privat virksomhed, der arbejder for at sikre, at den teknologiske forskning på DTU udvikles og udnyttes i industri og erhvervsliv. Bl.a. er det hos IPU, man kan hente installationsfilerne til CoolPack.

Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik
Teknologisk Instituts Center for Køle- og Varmepumpeteknik hjælper virksomheder med omstillingen til nye kølemidler. Instituttet indgår i det konsortium, som driver Videncenter for Klimavenlig Køling og er desuden sekretariat for Kølebranchens Kvalitetssikringsordning og VarmePumpeOrdningen.

Aalborg Universitet, Institut for Energiteknik
Institut for Energiteknik på Aalborg Universitet (AU) har til formål at undervise, forske og formidle viden inden for elektrisk og termisk energiteknik.

Udenlandske kilder

Air conditioning and Refrigeration European Association
Air conditioning and Refrigeration European Association (AREA) er den europæiske sammenslutning af installatørfirmaer indenfor køle-, aircondition- og varmepumpeanlæg.

European Committee for Standardization – CEN
CEN, den Europæiske Standardiseringsorganisation, er en forening, der samler de nationale standardiseringsorganer i 33 europæiske lande. CEN er en af tre europæiske standardiseringsorganisationer (sammen med CENELEC og ETSI), der er blevet officielt anerkendt af Den Europæiske Union og af Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA) som ansvarlig for at udvikle og definere frivillige standarder på europæisk plan.

Intergovernmental Panel on Climate Change
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) er det førende internationale organ for vurdering af klimaændringer. Det blev oprettet af FN’s Miljøprogram (UNEP) og World Meteorological Organization (WMO) i 1988.

Udenlandske forskningsinstitutter

Kungliga Tekniska högskolan KTH, Applied Thermodynamics and Refrigeration, Sverige
KTH Energy Center (KTH-EF) i Sverige koordinerer forskning og uddannelsesaktiviteter inden for energiomstilling. KTH-EF giver mulighed for direkte adgang til over 200 professorer, førende forskere og ph.d.-studerende, der er involveret i en lang række energirelaterede områder.

SINTEF, Energy Research
SINTEF Energiforskning er et institut indenfor anvendt forskning, som arbejder for at skabe innovative energiløsninger.

RISE
RISE er et førende forskningsinstitut bl.a. inden for energiteknologi.

TNO
TNO, en hollandsk uafhængig organisation for anvendt naturvidenskabelig forskning blev grundlagt ved lov i 1932 for at gøre det muligt for erhvervslivet og regeringen til at anvende viden.

Udenlandske nyhedssider

Alle nedenstående sider ejes og publiceres af mediehuset Shecco.

www.naturalrefrigerants.com
Nyhedsside om naturlige kølemiddel.

www.ammonia21.com
Nyhedsside om ammoniak som kølemiddel

www.BeyondHFCs.org
Nyhedsside om naturlige kølemidler.

www.hydrocarbons21.com
Nyhedsside om kulbrinter.

www.r718.com
Nyhedsside om R718 (vand).

www.R744.com
Nyhedsside om R744.

Back to Top